Mestno srečanje za 21. stoletje

demo text

Pametno upravljanje, Pametno gospodarstvo
Srečanja za 21. stoletje so javni forumi, ki z uporabo sodobnih komunikacijskih tehnologij velikemu številu udeležencev na različnih lokacijah v majhnih skupinah omogočajo sočasno razpravo o istem vprašanju. Pri tej metodi lahko v neposrednem pogovoru sodeluje do 5.000 ljudi. S kombinacijo elektronskega glasovanja, projekcije na velikem zaslonu, telekonference in drugih tehnologij mestna srečanja za 21. stoletje omogočajo udeležencem, da sočasno sodelujejo v podrobnih razpravah in tako gradijo kolektivno modrost zelo velike skupine. Ta metoda se običajno uporablja v razpravah o kompleksnih vprašanjih javne politike. Mestna srečanja so namenjena navadnim državljanom brez posebnega znanja o temi, ki je predmet razprav. Mestno srečanje za 21. stoletje je forum, ki povezuje tehnologijo in neposredni dialog v majhnih skupinah in tako v razmislek o kompleksnih vprašanjih javne politike sočasno vključuje veliko ljudi. Mestno srečanje za 21. stoletje je več kot enkratni dogodek: je integriran proces sodelovanja državljanov, deležnikov in odločevalcev, rezultat katerega so priporočila glede javne politike v časovnih okvirih, ki so usklajeni s cikli upravljanja in zahtevami medijev. Proces lahko poteka v enem prostoru ali pa so skupine razpršene po mestu/državi/svetu. Obširen javni razmislek lahko vpliva na pogoje in izid debate, obliko in vsebino predlagane ali uveljavljene politike ali dodeljevanje proračunskih sredstev. Ne glede na vsebino ljudje verjetno raje sodelujejo v procesu razprave, če menijo, da pomagajo pri sprejemanju odločitev, ki bodo v razumnem času vplivale na dejanske razmere. Mestno srečanje za 21. stoletje naj bi zato uporabljali, če obstaja neposredna povezava s ključnimi odločevalci, ki lahko zagotovijo rezultate. Obstajajo tri kategorije javnega dela (tako na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni), ki posebej ustrezajo metodologiji mestnega srečanja za 21. stoletje: načrtovanje in gospodarski razvoj, proračun in dodeljevanje sredstev ter oblikovanje politike. To vrsto srečanj so uporabili pri obravnavi nekaterih pomembnih vprašanj: ponovna gradnja stavbe WTC v New Yorku, obnova New Orleansa po orkanu Katrina, ocena zdravstvenega varstva v Kaliforniji v ZDA. Srečanja za 21. stoletje imajo tudi nekatere pomanjkljivosti, npr. visoke stroške in odvisnost od tehnologije. Na drugi strani pa so prednosti, kot so veliko število sodelujočih v dialogu, sprotno zbiranje informacij o tem, kaj udeleženci menijo o obravnavanem vprašanju, in široko zajemanje idej.

Before meeting

Načrtovanje srečanja za 21. stoletje je zelo intenziven proces. Oblikovanje, načrtovanje in usklajevanje dogodka, ki je namenjen velikemu številu ljudi, zahteva dosti časa, denarja, izkušenih moderatorjev za posamezna omizja in tehnoloških naprav. Pri načrtovanju dogodka bodite pozorni na naslednje: - Izberite temo, ki jo želite obravnavati na delavnici. Da ne bi česa spregledali, so vam lahko v pomoč naslednja vprašanja: Kdo so ključni odločevalci, deležniki in skupnosti ter kakšen je njihov interes pri tem vprašanju? Kateri procesi odločanja so že v teku? Kako bi lahko razprava gradila na predhodnih aktivnostih? Katere informacije so potrebne za proces odločanja? Kakšna je zgodovina in trenutna politična klima glede tega vprašanja? - Izberite izkušene moderatorje, ki poznajo temo. - Oblikujte ekipo sodelavcev, ki vam bo pomagala pri organizaciji dogodka, sprotni obdelavi informacij ter komuniciranju z mediji in odločevalci. Ekipa naj vključuje: moderatorje omizij, člane ekipe, odgovorne za teme (ti izberejo predloge pri vsakem od omizij in jih preoblikujejo v ključne teme), strokovnjake za posamezna vprašanja (ki krožijo po prostoru). Za sestanek z 200 udeleženci bi potrebovali 8–10 sodelavcev in 40–45 prostovoljcev. Prostovoljci so usposobljeni za prevzem katerekoli od treh vlog: - Izberite udeležence. Pazite, da je izbrana skupina reprezentativna za celotno populacijo. - Poskrbite za ustrezno poročanje medijev. - Pošljite informacije in učno gradivo udeležencem (po pošti ali elektronsko), da se seznanijo z vsebino.

Meeting execution

Pomembno je upoštevati, da na srečanju za 21. stoletje nobena skupina ljudi ne sme namenoma prevzeti nadzora nad dnevnim redom, ker so vsi glasovi enakovredni. Udeleženci se zberejo ob določenem času (na eni ali več lokacijah). Celoten dogodek nadzoruje en gostitelj. - Udeleženci so razdeljeni v skupine po 10–12 ljudi in vsaka od njih razpravlja o pripravljeni temi/vprašanjih. Razpravo pri vsakem omizju vodi moderator. Vse skupine sledijo istemu dnevnemu redu razprave, pogovori potekajo sočasno. Poleg moderatorja ima vsako omizje zapisnikarja, ki vnaša razprave pri omizju v računalnik, ki je povezan v omrežni sistem. - Vsebina pogovora pri vsakem omizju se beleži v realnem času. Te informacije se potem pošiljajo na osrednjo točko (skupini za teme), kjer ekipa sodelavcev povzame pripombe vseh omizij v teme. Te teme spet pošljejo omizjem za pripombe ali glasovanje. Vsak udeleženec na začetku procesa prejme elektronsko glasovalno napravo, ki jo uporablja za individualno glasovanje o razpravljanih temah in vprašanjih. - Izidi glasovanja so predstavljeni v realnem času na velikih zaslonih. - Pred koncem srečanja organizatorji pripravijo poročilo z izidi in priporočili, ki ga razdelijo med udeležence, odločevalce in novinarje, ki so prisotni na dogodku.

After meeting

Po končanem sestanku je čas za predstavitev rezultatov razprave javnosti in sprejetje ukrepov. - Poročajte o rezultatih dogodka širši javnosti. - Pripravite načrte in odločitve na osnovi sklepov, sprejetih na razpravi.
Regija, Dru017eava
Enkratni dogodek, 120 - 180 minut
500 - 5000
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Gospodarstvo, oblikovanje politike, prihodnji razvoj