Vennov diagram

demo text

Pametna mobilnost, Pametno upravljanje, Pametno gospodarstvo, Pametno okolje, Pametno u017eivljenje, Pametni ljudje
Vennov diagram je vizualni prikaz ključnih deležnikov, organizacij, ustanov in posameznikov, njihove uspešnosti ter odnosa z lokalno skupnostjo ali drugimi skupinami. Metodo je mogoče improvizirati in uporabiti za številne namene, npr.: oceno učinkovitosti obstoječih organizacij, razumevanje odnosov in sodelovanja med organizacijami ter spremljanje in ovrednotenje projekta. Vennov diagram je osnova za razpravo o vlogah in pomenu posameznih deležnikov, ustanov, organizacij ali posameznikov za regijo in o ravneh komunikacije med njimi. Daje jasno sliko obstoječih deležnikov, ustanov, organizacij ali posameznikov ter njihovih prednosti in pomanjkljivosti. Vodi k vzajemnemu učenju. Tako notranji kot zunanji udeleženci dobijo boljši vpogled v delovanje obstoječih organizacij.

Before meeting

Gostitelj srečanja, na katerem bo uporabljena ta tehnika, se mora nanj pripraviti. Najprej izberite temo delavnice. To je lahko splošni pregled vaše regije ali samo pregled posameznih kategorij (izobraževanja, zdravstva itd.). Nato poiščite ljudi, ki bodo prisotni na sestanku: določite ključne informatorje in jih prosite, da izberejo lokacijo delavnice. Ključni informatorji naj prihajajo iz različnih delov skupnosti. Vključite tudi udeležence, ki so seznanjeni s funkcijami organizacije in uporabljajo njene storitve. Boljše so mešane skupine, ker zagotavljajo širši spekter stališč. Druga možnost je, da med seboj primerjate skupine, razdeljene po spolu, starosti, blaginji in položaju v družbi. Na koncu pripravite kroge različnih velikosti in velike table (za podporo pri sodelovanju in razpravi). Koristno je vedeti, v kolikšni meri bi obstoječe organizacije pomagale pri izvajanju dejavnosti, predlaganih v projektu. Pripravite markerje (flomastre).

Meeting execution

Da bi bila ta delavnica zares učinkovita, je treba najprej oceniti učinkovitost ključnih deležnikov, ustanov, organizacij in posameznikov, nato pa še odnose med njimi. i) Ocenjevanje učinkovitosti Razložite namen delavnice. Potek delavnice naj bo jasen. Skušate oceniti pomembnost organizacije, kot jo dojema skupnost, njeno učinkovitost pri zagotavljanju storitev in razloge za učinkovitost ali neučinkovitost. Dojemanje organizacij in njihove učinkovitosti ugotavljate z vizualnimi shemami. Velikost kroga pomeni zaznano pomembnost. Razdalja med krogom in skupnostjo označuje učinkovitost zagotavljanja storitve. Udeležence prosite, da določijo ključne deležnike, ustanove, organizacije in posameznike, ki so pomembni bodisi na splošno ali v določeni zadevi. Zaželeno je, da izberete področje, nato jih prosite, da naštejejo tiste deležnike na tem področju, ki zadovoljujejo njihove potrebe. To jim bo pomagalo razmišljati sistematično. Za vsako področje vpišite imena (izdelajte tabelo). Pomagajte udeležencem, da narišejo velik krog ali kvadrat, ki predstavlja regijo. S seznama, ki so ga pripravili udeleženci, izberite ključnega deležnika, ustanovo, organizacijo ali posameznike. Prosite jih, naj razmislijo, ali je deležnik, ki so ga izbrali, 'bolj pomemben' ali 'manj pomemben'. Če rečejo 'bolj pomemben', jih prosite, da izberejo velik krog, če pa rečejo 'manj pomemben', naj izberejo manjšega. Ne dovolite, da bi kateri od udeležencev prevzel vodilno vlogo. Ko izberejo krog, jim ga pomagajte namestiti ob 'osrednji krog', ki predstavlja regijo. Razdalja med osrednjim krogom (regijo) in izbranim večjim ali manjšim krogom kaže na učinkovitost storitev, ki jih zagotavlja izbrani deležnik. Večja ko je razdalja med regijo in izbranim krogom, manjša je njegova učinkovitost. Tu je treba opozoriti, da velikost kroga lahko pomeni pomembnost, medtem ko razdalja lahko pomeni dostopnost. Omogočite jim, da kasneje, če to želijo, kroge premaknejo na drugo mesto. Izberite naslednjega na seznamu in isto ponovite za vse organizacije. Ne preskakujte, ne hitite. Udeležencem dajte dovolj časa, da razpravljajo, debatirajo in pridejo do sklepa o organizaciji. Ne predlagajte ničesar. Hkrati pa skušajte zagotoviti, da bodo vse organizacije ocenjene in opisane objektivno. Ob zaključku delavnice prosite enega od udeležencev, da razloži potek in rezultat soudeležencem in drugim, ki so se tam zbrali. Ne pozabite zapisati vseh podrobnosti delavnice. ii) Ocenjevanje odnosov Sodelovanje med organizacijami, ki delujejo na podeželju, pomeni pravočasno zagotavljanje stroškovno učinkovitih storitev prebivalcem in dobro deluje na ljudi. Udeležence prosite, da določijo ključne deležnike, ustanove, organizacije in posameznike, ki so odgovorni za sprejemanje odločitev v skupnosti ali organizaciji. Prosite jih, naj opišejo intenzivnost stikov med njimi in prekrivanje pri sprejemanju odločitev. Prekrivanje nastopi, če ena od organizacij prosi drugo, da nekaj naredi, ali če sodelujeta pri neki dejavnosti. Prosite udeležence, naj narišejo kroge, ki predstavljajo vsakega od deležnikov, ustanovo, organizacijo in posameznika, pri čemer velikost krogov pomeni njihovo pomembnost ali vplivnost. Razporedite kroge. Ločeni krogi pomenijo, da med njimi ni nobenih stikov, krogi, ki se dotikajo, pa pomenijo sodelovanje. Majhno prekrivanje kaže na določeno stopnjo sodelovanja, medtem ko večje prekrivanje pomeni več sodelovanja. Pogovorite se o izidih delavnice in njenem pomenu za nadaljnje aktivnosti.

After meeting

Po srečanju zaradi navzkrižnega preverjanja in triangulacije ponovite delavnico z drugo skupino udeležencev, potem pa analizirajte rezultate in se o njih pogovorite.
Mesto, Obu010dina, Regija
Ponavljajoči dogodek., 60 minut ali več (odvisno od števila kategorij, o katerih se razpravlja).
Ključni informatorji (za vsako kategorijo) in 15-20 udeležencev (lahko tudi 3-5).
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba